اثرات ایتالیایی و آلمانی و فک برای فروش استفاده می شود