مدار خرد کردن، انتخاب و اندازه از دستگاه های سنگ شکن