مالیات خدمات در قرارداد حفاری از سنگ برای واحد سنگ شکن