سازمان های غیر دولتی به حمایت از مقیاس کوچک شرکت معدن طلا