سنگ بوکسیت و نوع طبقه بندی از روی صفحه نمایش استفاده می شود