استفاده مهم از سنگ شکن خزنده در ساخت و ساز جاده ها است