نوع فایل کم آسیاب هزینه رو در تولید پرکننده های نانویی