تولید کنندگان اروپا و روسیه از گیاهان برای بهره خشک زغال سنگ