2 اندازه لرزش چرخ چرخ رفت و از 500 تا 700 کیلو گرم است